تعرفه تبلیغات بنری

تعرفه تبلیغات بنری در

بیتوته

www.beytoote.com
14

رتبه در ایران

367

رتبه در جهان

بسته سلامت

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
53,500,000 ریال 1
A
45×500
43,100,000 ریال 1
B
240×120
21,700,000 ریال 1
C1
180×275
32,700,000 ریال 1
C2
90×275
21,100,000 ریال 1
M1
70×540
45,300,000 ریال 1
M2
70×265
30,900,000 ریال 1
D1
180×275
25,300,000 ریال 1
D2
90×275
16,200,000 ریال 1
E
240×120
11,300,000 ریال 1
F
240×120
9,600,000 ریال 1
G
240×120
9,600,000 ریال 1

بسته روانشناسی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
15,500,000 ریال 1
A
45×500
12,500,000 ریال 1
B
240×120
6,900,000 ریال 1
C1
180×275
8,900,000 ریال 1
C2
90×275
6,600,000 ریال 1
M1
70×540
13,100,000 ریال 1
M2
70×265
8,900,000 ریال 1
D1
180×275
6,800,000 ریال 1
D2
90×275
5,000,000 ریال 1
E
240×120
3,300,000 ریال 1
F
240×120
2,800,000 ریال 1
G
240×120
2,800,000 ریال 1

بسته ورزشی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
10,600,000 ریال 1
A
45×500
8,600,000 ریال 1
B
240×120
4,500,000 ریال 1
C1
180×275
6,300,000 ریال 1
C2
90×275
4,400,000 ریال 1
M1
70×540
9,100,000 ریال 1
M2
70×265
6,200,000 ریال 1
D1
180×275
4,900,000 ریال 1
D2
90×275
3,400,000 ریال 1
E
240×120
2,300,000 ریال 1
F
240×120
1,900,000 ریال 1
G
240×120
1,900,000 ریال 1

بسته زناشویی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
32,800,000 ریال 1
A
45×500
26,500,000 ریال 1
B
240×120
13,300,000 ریال 1
C1
180×275
20,100,000 ریال 1
C2
90×275
12,900,000 ریال 1
M1
70×540
27,800,000 ریال 1
M2
70×265
19,000,000 ریال 1
D1
180×275
15,500,000 ریال 1
D2
90×275
9,900,000 ریال 1
E
240×120
6,900,000 ریال 1
F
240×120
5,900,000 ریال 1
G
240×120
5,900,000 ریال 1

بسته خانه داری

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
19,800,000 ریال 1
A
45×500
16,200,000 ریال 1
B
240×120
8,700,000 ریال 1
C1
180×275
11,700,000 ریال 1
C2
90×275
8,400,000 ریال 1
M1
70×540
17,000,000 ریال 1
M2
70×265
11,600,000 ریال 1
D1
180×275
9,000,000 ریال 1
D2
90×275
6,400,000 ریال 1
E
240×120
4,200,000 ریال 1
F
240×120
3,600,000 ریال 1
G
240×120
3,600,000 ریال 1

بسته کودکان

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
23,000,000 ریال 1
A
45×500
18,500,000 ریال 1
B
240×120
9,300,000 ریال 1
C1
180×275
14,100,000 ریال 1
C2
90×275
9,100,000 ریال 1
M1
70×540
19,500,000 ریال 1
M2
70×265
13,300,000 ریال 1
D1
180×275
10,900,000 ریال 1
D2
90×275
6,900,000 ریال 1
E
240×120
4,800,000 ریال 1
F
240×120
4,100,000 ریال 1
G
240×120
4,100,000 ریال 1

بسته آشپزی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
48,600,000 ریال 1
A
45×500
39,100,000 ریال 1
B
240×120
19,600,000 ریال 1
C1
180×275
29,900,000 ریال 1
C2
90×275
19,000,000 ریال 1
M1
70×540
41,200,000 ریال 1
M2
70×265
28,100,000 ریال 1
D1
180×275
23,100,000 ریال 1
D2
90×275
14,600,000 ریال 1
E
240×120
10,200,000 ریال 1
F
240×120
8,700,000 ریال 1
G
240×120
8,700,000 ریال 1

بسته فرهنگ و هنر

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
14,500,000 ریال 1
A
45×500
12,200,000 ریال 1
B
240×120
7,600,000 ریال 1
C1
180×275
7,900,000 ریال 1
C2
90×275
7,200,000 ریال 1
M1
70×540
12,800,000 ریال 1
M2
70×265
8,800,000 ریال 1
D1
180×275
6,000,000 ریال 1
D2
90×275
5,400,000 ریال 1
E
240×120
3,200,000 ریال 1
F
240×120
2,700,000 ریال 1
G
240×120
2,700,000 ریال 1

بسته کامپیوتر

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
7,500,000 ریال 1
A
45×500
6,600,000 ریال 1
B
240×120
4,100,000 ریال 1
C1
180×275
5,000,000 ریال 1
C2
90×275
3,500,000 ریال 1
M1
70×540
6,800,000 ریال 1
M2
70×265
5,000,000 ریال 1
D1
180×275
3,300,000 ریال 1
D2
90×275
2,300,000 ریال 1
E
240×120
2,000,000 ریال 1
F
240×120
1,600,000 ریال 1
G
240×120
1,500,000 ریال 1

بسته علمی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
16,900,000 ریال 1
A
45×500
13,900,000 ریال 1
B
240×120
7,900,000 ریال 1
C1
180×275
9,800,000 ریال 1
C2
90×275
7,600,000 ریال 1
M1
70×540
14,700,000 ریال 1
M2
70×265
10,000,000 ریال 1
D1
180×275
7,500,000 ریال 1
D2
90×275
5,700,000 ریال 1
E
240×120
3,600,000 ریال 1
F
240×120
3,100,000 ریال 1
G
240×120
3,100,000 ریال 1

بسته مذهب

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
18,600,000 ریال 1
A
45×500
15,200,000 ریال 1
B
240×120
8,100,000 ریال 1
C1
180×275
11,100,000 ریال 1
C2
90×275
7,800,000 ریال 1
M1
70×540
15,900,000 ریال 1
M2
70×265
10,900,000 ریال 1
D1
180×275
8,500,000 ریال 1
D2
90×275
5,900,000 ریال 1
E
240×120
4,000,000 ریال 1
F
240×120
3,400,000 ریال 1
G
240×120
3,400,000 ریال 1

بسته گردشگری

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
12,900,000 ریال 1
A
45×500
10,800,000 ریال 1
B
240×120
6,300,000 ریال 1
C1
180×275
7,300,000 ریال 1
C2
90×275
6,000,000 ریال 1
M1
70×540
11,300,000 ریال 1
M2
70×265
7,700,000 ریال 1
D1
180×275
5,600,000 ریال 1
D2
90×275
4,500,000 ریال 1
E
240×120
3,000,000 ریال 1
F
240×120
2,400,000 ریال 1
G
240×120
2,400,000 ریال 1

بسته مد

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
20,100,000 ریال 1
A
45×500
16,700,000 ریال 1
B
240×120
9,500,000 ریال 1
C1
180×275
11,500,000 ریال 1
C2
90×275
9,200,000 ریال 1
M1
70×540
17,500,000 ریال 1
M2
70×265
11,900,000 ریال 1
D1
180×275
8,800,000 ریال 1
D2
90×275
6,900,000 ریال 1
E
240×120
4,400,000 ریال 1
F
240×120
3,700,000 ریال 1
G
240×120
3,700,000 ریال 1

بسته آرایش

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
24,300,000 ریال 1
A
45×500
19,600,000 ریال 1
B
240×120
10,000,000 ریال 1
C1
180×275
14,800,000 ریال 1
C2
90×275
9,700,000 ریال 1
M1
70×540
20,700,000 ریال 1
M2
70×265
14,100,000 ریال 1
D1
180×275
11,500,000 ریال 1
D2
90×275
7,400,000 ریال 1
E
240×120
5,100,000 ریال 1
F
240×120
4,400,000 ریال 1
G
240×120
4,400,000 ریال 1

بسته سرگرمی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
52,600,000 ریال 1
A
45×500
42,500,000 ریال 1
B
240×120
21,600,000 ریال 1
C1
180×275
32,100,000 ریال 1
C2
90×275
20,900,000 ریال 1
M1
70×540
44,700,000 ریال 1
M2
70×265
30,400,000 ریال 1
D1
180×275
24,800,000 ریال 1
D2
90×275
16,000,000 ریال 1
E
240×120
11,100,000 ریال 1
F
240×120
9,500,000 ریال 1
G
240×120
4,400,000 ریال 1

بسته اخبار

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
26,300,000 ریال 1
A
45×500
22,200,000 ریال 1
B
240×120
13,700,000 ریال 1
C1
180×275
14,400,000 ریال 1
C2
90×275
13,100,000 ریال 1
M1
70×540
23,300,000 ریال 1
M2
70×265
15,900,000 ریال 1
D1
180×275
10,900,000 ریال 1
D2
90×275
9,800,000 ریال 1
E
240×120
5,800,000 ریال 1
F
240×120
4,900,000 ریال 1
G
240×120
4,900,000 ریال 1

بسته اصلی - خودرو - بازار

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
111,500,000 ریال 1
A
45×500
69,300,000 ریال 1
B
240×120
38,300,000 ریال 1
C1
180×275
54,700,000 ریال 1
C2
90×275
35,300,000 ریال 1
M1
70×540
72,900,000 ریال 1
M2
70×265
15,900,000 ریال 1
D1
180×275
41,700,000 ریال 1
D2
90×275
26,700,000 ریال 1
E
240×120
18,100,000 ریال 1
F
240×120
15,500,000 ریال 1
G
240×120
15,500,000 ریال 1

جایگاه‌های تبلیغاتی

لیست همکاران

 • 2

  آپارات

 • 13

  فیلیمو

 • 20

  خبرگزاری عصرایران

 • 45

  اقتصاد آنلاین

 • 47

  خبرگزاری مهر

 • 60

  زومیت

 • 75

  خبر آنلاین

 • 85

  طرفداری

 • 113

  سیمرغ

 • 140

  انتخاب

 • 510

  جی اس ام

 • 618

  خبرگزاری آفتاب

 • 684

  پرشین وی

 • 887

  نیک صالحیجهت اطلاع از تعرفه ها و استعلام جایگاه با شماره +۹۸ ۲۱ ۲۵ ۹۵ ۶ یا +۹۸ ۲۱ ۲۲ ۲۲۲ ۱۳۶ تماس حاصل فرمایید.

انتخاب پنل

از امروز پلتفرم وی پلاس با ویژگی ها و امکانات فوق العاده در دسترس شماست. برای ساخت کمپین های تبلیغاتی جدید خود از پنل وی پلاس استفاده کنید. همچنان می توانید کمپین های قدیمی خود را از طریق پنل کلیکی مشاهده کنید.

ورود و ثبت‌نام در پنل جدید ورود به پنل قدیم
مشاوره با کارشناسان
کارشناسان پشتیبانی، همواره آماده پاسخگویی
لطفا اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.
چه ساعتی با شما تماس بگیریم
پیش فاکتور
ردیف
نام و آدرس سایت
مشخصات بنر
مدت نمایش بنر
قیمت پایه (ریال)
سبد خرید شما خالی است!