تعرفه تبلیغات بنری

تعرفه تبلیغات بنری در

بیتوته

www.beytoote.com
17

رتبه در ایران

883

رتبه در جهان

بسته سلامت

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
53,500,000 ریال 1
A
45×500
43,100,000 ریال 1
B
240×120
21,700,000 ریال 1
C1
180×275
32,700,000 ریال 1
C2
90×275
21,100,000 ریال 1
M1
70×540
45,300,000 ریال 1
M2
70×265
30,900,000 ریال 1
D1
180×275
25,300,000 ریال 1
D2
90×275
16,200,000 ریال 1
E
240×120
11,300,000 ریال 1
F
240×120
9,600,000 ریال 1
G
240×120
9,600,000 ریال 1

بسته روانشناسی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
15,500,000 ریال 1
A
45×500
12,500,000 ریال 1
B
240×120
6,900,000 ریال 1
C1
180×275
8,900,000 ریال 1
C2
90×275
6,600,000 ریال 1
M1
70×540
13,100,000 ریال 1
M2
70×265
8,900,000 ریال 1
D1
180×275
6,800,000 ریال 1
D2
90×275
5,000,000 ریال 1
E
240×120
3,300,000 ریال 1
F
240×120
2,800,000 ریال 1
G
240×120
2,800,000 ریال 1

بسته ورزشی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
10,600,000 ریال 1
A
45×500
8,600,000 ریال 1
B
240×120
4,500,000 ریال 1
C1
180×275
6,300,000 ریال 1
C2
90×275
4,400,000 ریال 1
M1
70×540
9,100,000 ریال 1
M2
70×265
6,200,000 ریال 1
D1
180×275
4,900,000 ریال 1
D2
90×275
3,400,000 ریال 1
E
240×120
2,300,000 ریال 1
F
240×120
1,900,000 ریال 1
G
240×120
1,900,000 ریال 1

بسته زناشویی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
32,800,000 ریال 1
A
45×500
26,500,000 ریال 1
B
240×120
13,300,000 ریال 1
C1
180×275
20,100,000 ریال 1
C2
90×275
12,900,000 ریال 1
M1
70×540
27,800,000 ریال 1
M2
70×265
19,000,000 ریال 1
D1
180×275
15,500,000 ریال 1
D2
90×275
9,900,000 ریال 1
E
240×120
6,900,000 ریال 1
F
240×120
5,900,000 ریال 1
G
240×120
5,900,000 ریال 1

بسته خانه داری

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
19,800,000 ریال 1
A
45×500
16,200,000 ریال 1
B
240×120
8,700,000 ریال 1
C1
180×275
11,700,000 ریال 1
C2
90×275
8,400,000 ریال 1
M1
70×540
17,000,000 ریال 1
M2
70×265
11,600,000 ریال 1
D1
180×275
9,000,000 ریال 1
D2
90×275
6,400,000 ریال 1
E
240×120
4,200,000 ریال 1
F
240×120
3,600,000 ریال 1
G
240×120
3,600,000 ریال 1

بسته کودکان

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
23,000,000 ریال 1
A
45×500
18,500,000 ریال 1
B
240×120
9,300,000 ریال 1
C1
180×275
14,100,000 ریال 1
C2
90×275
9,100,000 ریال 1
M1
70×540
19,500,000 ریال 1
M2
70×265
13,300,000 ریال 1
D1
180×275
10,900,000 ریال 1
D2
90×275
6,900,000 ریال 1
E
240×120
4,800,000 ریال 1
F
240×120
4,100,000 ریال 1
G
240×120
4,100,000 ریال 1

بسته آشپزی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
48,600,000 ریال 1
A
45×500
39,100,000 ریال 1
B
240×120
19,600,000 ریال 1
C1
180×275
29,900,000 ریال 1
C2
90×275
19,000,000 ریال 1
M1
70×540
41,200,000 ریال 1
M2
70×265
28,100,000 ریال 1
D1
180×275
23,100,000 ریال 1
D2
90×275
14,600,000 ریال 1
E
240×120
10,200,000 ریال 1
F
240×120
8,700,000 ریال 1
G
240×120
8,700,000 ریال 1

بسته فرهنگ و هنر

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
14,500,000 ریال 1
A
45×500
12,200,000 ریال 1
B
240×120
7,600,000 ریال 1
C1
180×275
7,900,000 ریال 1
C2
90×275
7,200,000 ریال 1
M1
70×540
12,800,000 ریال 1
M2
70×265
8,800,000 ریال 1
D1
180×275
6,000,000 ریال 1
D2
90×275
5,400,000 ریال 1
E
240×120
3,200,000 ریال 1
F
240×120
2,700,000 ریال 1
G
240×120
2,700,000 ریال 1

بسته کامپیوتر

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
7,500,000 ریال 1
A
45×500
6,600,000 ریال 1
B
240×120
4,100,000 ریال 1
C1
180×275
5,000,000 ریال 1
C2
90×275
3,500,000 ریال 1
M1
70×540
6,800,000 ریال 1
M2
70×265
5,000,000 ریال 1
D1
180×275
3,300,000 ریال 1
D2
90×275
2,300,000 ریال 1
E
240×120
2,000,000 ریال 1
F
240×120
1,600,000 ریال 1
G
240×120
1,500,000 ریال 1

بسته علمی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
16,900,000 ریال 1
A
45×500
13,900,000 ریال 1
B
240×120
7,900,000 ریال 1
C1
180×275
9,800,000 ریال 1
C2
90×275
7,600,000 ریال 1
M1
70×540
14,700,000 ریال 1
M2
70×265
10,000,000 ریال 1
D1
180×275
7,500,000 ریال 1
D2
90×275
5,700,000 ریال 1
E
240×120
3,600,000 ریال 1
F
240×120
3,100,000 ریال 1
G
240×120
3,100,000 ریال 1

بسته مذهب

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
18,600,000 ریال 1
A
45×500
15,200,000 ریال 1
B
240×120
8,100,000 ریال 1
C1
180×275
11,100,000 ریال 1
C2
90×275
7,800,000 ریال 1
M1
70×540
15,900,000 ریال 1
M2
70×265
10,900,000 ریال 1
D1
180×275
8,500,000 ریال 1
D2
90×275
5,900,000 ریال 1
E
240×120
4,000,000 ریال 1
F
240×120
3,400,000 ریال 1
G
240×120
3,400,000 ریال 1

بسته گردشگری

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
12,900,000 ریال 1
A
45×500
10,800,000 ریال 1
B
240×120
6,300,000 ریال 1
C1
180×275
7,300,000 ریال 1
C2
90×275
6,000,000 ریال 1
M1
70×540
11,300,000 ریال 1
M2
70×265
7,700,000 ریال 1
D1
180×275
5,600,000 ریال 1
D2
90×275
4,500,000 ریال 1
E
240×120
3,000,000 ریال 1
F
240×120
2,400,000 ریال 1
G
240×120
2,400,000 ریال 1

بسته مد

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
20,100,000 ریال 1
A
45×500
16,700,000 ریال 1
B
240×120
9,500,000 ریال 1
C1
180×275
11,500,000 ریال 1
C2
90×275
9,200,000 ریال 1
M1
70×540
17,500,000 ریال 1
M2
70×265
11,900,000 ریال 1
D1
180×275
8,800,000 ریال 1
D2
90×275
6,900,000 ریال 1
E
240×120
4,400,000 ریال 1
F
240×120
3,700,000 ریال 1
G
240×120
3,700,000 ریال 1

بسته آرایش

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
24,300,000 ریال 1
A
45×500
19,600,000 ریال 1
B
240×120
10,000,000 ریال 1
C1
180×275
14,800,000 ریال 1
C2
90×275
9,700,000 ریال 1
M1
70×540
20,700,000 ریال 1
M2
70×265
14,100,000 ریال 1
D1
180×275
11,500,000 ریال 1
D2
90×275
7,400,000 ریال 1
E
240×120
5,100,000 ریال 1
F
240×120
4,400,000 ریال 1
G
240×120
4,400,000 ریال 1

بسته سرگرمی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
52,600,000 ریال 1
A
45×500
42,500,000 ریال 1
B
240×120
21,600,000 ریال 1
C1
180×275
32,100,000 ریال 1
C2
90×275
20,900,000 ریال 1
M1
70×540
44,700,000 ریال 1
M2
70×265
30,400,000 ریال 1
D1
180×275
24,800,000 ریال 1
D2
90×275
16,000,000 ریال 1
E
240×120
11,100,000 ریال 1
F
240×120
9,500,000 ریال 1
G
240×120
4,400,000 ریال 1

بسته اخبار

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
26,300,000 ریال 1
A
45×500
22,200,000 ریال 1
B
240×120
13,700,000 ریال 1
C1
180×275
14,400,000 ریال 1
C2
90×275
13,100,000 ریال 1
M1
70×540
23,300,000 ریال 1
M2
70×265
15,900,000 ریال 1
D1
180×275
10,900,000 ریال 1
D2
90×275
9,800,000 ریال 1
E
240×120
5,800,000 ریال 1
F
240×120
4,900,000 ریال 1
G
240×120
4,900,000 ریال 1

بسته اصلی - خودرو - بازار

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
111,500,000 ریال 1
A
45×500
69,300,000 ریال 1
B
240×120
38,300,000 ریال 1
C1
180×275
54,700,000 ریال 1
C2
90×275
35,300,000 ریال 1
M1
70×540
72,900,000 ریال 1
M2
70×265
15,900,000 ریال 1
D1
180×275
41,700,000 ریال 1
D2
90×275
26,700,000 ریال 1
E
240×120
18,100,000 ریال 1
F
240×120
15,500,000 ریال 1
G
240×120
15,500,000 ریال 1

جایگاه‌های تبلیغاتی

لیست همکاران

مشاوره با کارشناسان
کارشناسان پشتیبانی، همواره آماده پاسخگویی
لطفا اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.
چه ساعتی با شما تماس بگیریم
پیش فاکتور
ردیف
نام و آدرس سایت
مشخصات بنر
مدت نمایش بنر
قیمت پایه (ریال)
سبد خرید شما خالی است!