تعرفه تبلیغات اینترنتی در سایت

تعرفه تبلیغات بنری در

بیتوته

www.beytoote.com
56

رتبه در ایران

777

رتبه در جهان

بسته سلامت

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
53,500,000 ریال
A
45×500
43,100,000 ریال
B
240×120
21,700,000 ریال
C1
180×275
32,700,000 ریال
C2
90×275
21,100,000 ریال
M1
70×540
45,300,000 ریال
M2
70×265
30,900,000 ریال
D1
180×275
25,300,000 ریال
D2
90×275
16,200,000 ریال
E
240×120
11,300,000 ریال
F
240×120
9,600,000 ریال
G
240×120
9,600,000 ریال

بسته روانشناسی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
15,500,000 ریال
A
45×500
12,500,000 ریال
B
240×120
6,900,000 ریال
C1
180×275
8,900,000 ریال
C2
90×275
6,600,000 ریال
M1
70×540
13,100,000 ریال
M2
70×265
8,900,000 ریال
D1
180×275
6,800,000 ریال
D2
90×275
5,000,000 ریال
E
240×120
3,300,000 ریال
F
240×120
2,800,000 ریال
G
240×120
2,800,000 ریال

بسته ورزشی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
10,600,000 ریال
A
45×500
8,600,000 ریال
B
240×120
4,500,000 ریال
C1
180×275
6,300,000 ریال
C2
90×275
4,400,000 ریال
M1
70×540
9,100,000 ریال
M2
70×265
6,200,000 ریال
D1
180×275
4,900,000 ریال
D2
90×275
3,400,000 ریال
E
240×120
2,300,000 ریال
F
240×120
1,900,000 ریال
G
240×120
1,900,000 ریال

بسته زناشویی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
32,800,000 ریال
A
45×500
26,500,000 ریال
B
240×120
13,300,000 ریال
C1
180×275
20,100,000 ریال
C2
90×275
12,900,000 ریال
M1
70×540
27,800,000 ریال
M2
70×265
19,000,000 ریال
D1
180×275
15,500,000 ریال
D2
90×275
9,900,000 ریال
E
240×120
6,900,000 ریال
F
240×120
5,900,000 ریال
G
240×120
5,900,000 ریال

بسته خانه داری

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
19,800,000 ریال
A
45×500
16,200,000 ریال
B
240×120
8,700,000 ریال
C1
180×275
11,700,000 ریال
C2
90×275
8,400,000 ریال
M1
70×540
17,000,000 ریال
M2
70×265
11,600,000 ریال
D1
180×275
9,000,000 ریال
D2
90×275
6,400,000 ریال
E
240×120
4,200,000 ریال
F
240×120
3,600,000 ریال
G
240×120
3,600,000 ریال

بسته کودکان

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
23,000,000 ریال
A
45×500
18,500,000 ریال
B
240×120
9,300,000 ریال
C1
180×275
14,100,000 ریال
C2
90×275
9,100,000 ریال
M1
70×540
19,500,000 ریال
M2
70×265
13,300,000 ریال
D1
180×275
10,900,000 ریال
D2
90×275
6,900,000 ریال
E
240×120
4,800,000 ریال
F
240×120
4,100,000 ریال
G
240×120
4,100,000 ریال

بسته آشپزی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
48,600,000 ریال
A
45×500
39,100,000 ریال
B
240×120
19,600,000 ریال
C1
180×275
29,900,000 ریال
C2
90×275
19,000,000 ریال
M1
70×540
41,200,000 ریال
M2
70×265
28,100,000 ریال
D1
180×275
23,100,000 ریال
D2
90×275
14,600,000 ریال
E
240×120
10,200,000 ریال
F
240×120
8,700,000 ریال
G
240×120
8,700,000 ریال

بسته فرهنگ و هنر

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
14,500,000 ریال
A
45×500
12,200,000 ریال
B
240×120
7,600,000 ریال
C1
180×275
7,900,000 ریال
C2
90×275
7,200,000 ریال
M1
70×540
12,800,000 ریال
M2
70×265
8,800,000 ریال
D1
180×275
6,000,000 ریال
D2
90×275
5,400,000 ریال
E
240×120
3,200,000 ریال
F
240×120
2,700,000 ریال
G
240×120
2,700,000 ریال

بسته کامپیوتر

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
7,500,000 ریال
A
45×500
6,600,000 ریال
B
240×120
4,100,000 ریال
C1
180×275
5,000,000 ریال
C2
90×275
3,500,000 ریال
M1
70×540
6,800,000 ریال
M2
70×265
5,000,000 ریال
D1
180×275
3,300,000 ریال
D2
90×275
2,300,000 ریال
E
240×120
2,000,000 ریال
F
240×120
1,600,000 ریال
G
240×120
1,500,000 ریال

بسته علمی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
16,900,000 ریال
A
45×500
13,900,000 ریال
B
240×120
7,900,000 ریال
C1
180×275
9,800,000 ریال
C2
90×275
7,600,000 ریال
M1
70×540
14,700,000 ریال
M2
70×265
10,000,000 ریال
D1
180×275
7,500,000 ریال
D2
90×275
5,700,000 ریال
E
240×120
3,600,000 ریال
F
240×120
3,100,000 ریال
G
240×120
3,100,000 ریال

بسته مذهب

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
18,600,000 ریال
A
45×500
15,200,000 ریال
B
240×120
8,100,000 ریال
C1
180×275
11,100,000 ریال
C2
90×275
7,800,000 ریال
M1
70×540
15,900,000 ریال
M2
70×265
10,900,000 ریال
D1
180×275
8,500,000 ریال
D2
90×275
5,900,000 ریال
E
240×120
4,000,000 ریال
F
240×120
3,400,000 ریال
G
240×120
3,400,000 ریال

بسته گردشگری

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
12,900,000 ریال
A
45×500
10,800,000 ریال
B
240×120
6,300,000 ریال
C1
180×275
7,300,000 ریال
C2
90×275
6,000,000 ریال
M1
70×540
11,300,000 ریال
M2
70×265
7,700,000 ریال
D1
180×275
5,600,000 ریال
D2
90×275
4,500,000 ریال
E
240×120
3,000,000 ریال
F
240×120
2,400,000 ریال
G
240×120
2,400,000 ریال

بسته مد

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
20,100,000 ریال
A
45×500
16,700,000 ریال
B
240×120
9,500,000 ریال
C1
180×275
11,500,000 ریال
C2
90×275
9,200,000 ریال
M1
70×540
17,500,000 ریال
M2
70×265
11,900,000 ریال
D1
180×275
8,800,000 ریال
D2
90×275
6,900,000 ریال
E
240×120
4,400,000 ریال
F
240×120
3,700,000 ریال
G
240×120
3,700,000 ریال

بسته آرایش

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
24,300,000 ریال
A
45×500
19,600,000 ریال
B
240×120
10,000,000 ریال
C1
180×275
14,800,000 ریال
C2
90×275
9,700,000 ریال
M1
70×540
20,700,000 ریال
M2
70×265
14,100,000 ریال
D1
180×275
11,500,000 ریال
D2
90×275
7,400,000 ریال
E
240×120
5,100,000 ریال
F
240×120
4,400,000 ریال
G
240×120
4,400,000 ریال

بسته سرگرمی

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
52,600,000 ریال
A
45×500
42,500,000 ریال
B
240×120
21,600,000 ریال
C1
180×275
32,100,000 ریال
C2
90×275
20,900,000 ریال
M1
70×540
44,700,000 ریال
M2
70×265
30,400,000 ریال
D1
180×275
24,800,000 ریال
D2
90×275
16,000,000 ریال
E
240×120
11,100,000 ریال
F
240×120
9,500,000 ریال
G
240×120
4,400,000 ریال

بسته اخبار

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
26,300,000 ریال
A
45×500
22,200,000 ریال
B
240×120
13,700,000 ریال
C1
180×275
14,400,000 ریال
C2
90×275
13,100,000 ریال
M1
70×540
23,300,000 ریال
M2
70×265
15,900,000 ریال
D1
180×275
10,900,000 ریال
D2
90×275
9,800,000 ریال
E
240×120
5,800,000 ریال
F
240×120
4,900,000 ریال
G
240×120
4,900,000 ریال

بسته اصلی - خودرو - بازار

مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
111,500,000 ریال
A
45×500
69,300,000 ریال
B
240×120
38,300,000 ریال
C1
180×275
54,700,000 ریال
C2
90×275
35,300,000 ریال
M1
70×540
72,900,000 ریال
M2
70×265
15,900,000 ریال
D1
180×275
41,700,000 ریال
D2
90×275
26,700,000 ریال
E
240×120
18,100,000 ریال
F
240×120
15,500,000 ریال
G
240×120
15,500,000 ریال

جایگاه‌های تبلیغاتی

لیست همکاران

 • 2

  آپارات

 • 8

  نمناک

 • 12

  فیلیمو

 • 29

  اقتصاد آنلاین

 • 30

  رکنا

 • 33

  خبرگزاری عصرایران

 • 47

  زومیت

 • 51

  خبرگزاری مهر

 • 65

  طرفداری

 • 79

  دیجیاتو

 • 144

  انتخاب

 • 214

  زومجی

 • 229

  سیمرغ

 • 297

  پرشین وی

 • 558

  نیک صالحی

 • 878

  جی اس امجهت اطلاع از تعرفه ها و استعلام جایگاه با شماره +۹۸ ۲۱ ۲۵ ۹۵ ۶ یا +۹۸ ۲۱ ۲۲ ۲۲۲ ۱۳۶ تماس حاصل فرمایید.

انتخاب پنل

از امروز پلتفرم وی پلاس با ویژگی ها و امکانات فوق العاده در دسترس شماست. برای ساخت کمپین های تبلیغاتی جدید خود از پنل وی پلاس استفاده کنید. همچنان می توانید کمپین های قدیمی خود را از طریق پنل کلیکی مشاهده کنید.

ورود و ثبت‌نام در پنل جدید ورود به پنل قدیم
مشاوره با کارشناسان
کارشناسان پشتیبانی، همواره آماده پاسخگویی
لطفا اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.
چه ساعتی با شما تماس بگیریم
پیش فاکتور
ردیف
نام و آدرس سایت
مشخصات بنر
مدت نمایش بنر
قیمت پایه (ریال)
سبد خرید شما خالی است!